เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113516
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการขายและการจัดซื้อ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in sales and purchasing; vocabulary, expressions, and grammar