เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113515
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการค้าระหว่างประเทศ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in international trade, vocabulary, expressions, and grammar