เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113514
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานเลขานุการ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in secretarial works, vocabulary, expressions, and grammar