เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113513
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านสื่อมวลชน คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in mass media, vocabulary, expressions, and grammar