เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113512
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in public relations, vocabulary, expressions, and grammar