เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113511
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in business event management, vocabulary, expressions, and grammar