เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113510
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการดูแลสุขภาพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการดูแลสุขภาพ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in health care business, vocabulary, expressions, and grammar