เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113509
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสายการบิน คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in aviation business, vocabulary, expressions, and grammar