เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113508
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in tourism business, vocabulary, expressions, and grammar