เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113507
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in hotel business, vocabulary, expressions, and grammar