เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113506
version : 1
ชื่อวิชา : โครงงานพิเศษทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาความสามารถทางกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การค้นหา ตีความ วิเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ เพื่อหาข้อมูลในการแก้ปัญหา วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการและการเขียนรายงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Developing ability in doing business research, searching, interpreting, analyzing and evaluating information for problem solving, planning, analyzing information, implementing the project, and writing report