เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113505
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและกลยุทธ์ในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles and strategies in reading and writing English in business contexts, related vocabulary, expressions, and grammar