เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113504
version : 1
ชื่อวิชา : การสนทนาในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสนทนาเพื่อใช้ติดต่อทางสังคมในบริบทธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนใน การติดต่อทางธุรกิจประเภทต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Oral communication in social business contexts, vocabulary and expressions in different types of business