เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113503
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการการสื่อสารเพื่อติดต่อในบริบทธุรกิจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารทางธุรกิจ และการนำเสนอทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of communication for business contacts, use of English for business communication and business presentations