เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113502
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติการแปล ทฤษฎีการแปล ลักษณะและปัญหาการแปลทางภาษาอังกฤษธุรกิจ การฝึกแปลภาษาอังกฤษธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแก้ไข
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : History of translation, theories of translation, characteristics and problems in business translation, practice of business translation from English to Thai and from Thai to English, editing