เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113501
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมนานาชาติด้านธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการการสื่อสารธุรกิจในบริบทนานาชาติ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาทในการติดต่อทางธุรกิจกับนานาประเทศ การพัฒนาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles in international business communication, differences in cultures and etiquettes in intercultural business communication, developing related words, expressions, and grammatical points