เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113409
version : 1
ชื่อวิชา : การล่ามขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ บทบาทและความรับผิดชอบของอาชีพล่าม เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม การล่ามจากเอกสารการจับใจความสำหรับล่ามพูด การล่ามพูดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การล่ามในที่ประชุม จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากอังกฤษเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, roles, and responsibilities of professional interpreters, public speaking techniques for interpreters, document interpretation,selecting essential contents for interpreters, interpretation for formal and informal situations, conference interpretation from Thai into English and from English into Thai