เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113408
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลเชิงกฎหมาย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การแปลงานเชิงกฎหมายจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Legal translation from selected legal documents from English to Thai and from Thai to English, accuracy and language appropriateness