เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113407
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การแปลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Science and technology translation from English to Thai and from Thai to English, accuracy and language appropriateness