เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113406
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลงานโสตทัศน์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การแปลบทภาพยนตร์ บทละคร และบทรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ทำบทบรรยายและบทพากย์ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Translation of movie scripts, play scripts and television program scripts for subtitles and dubbing from English to Thai and from Thai to English, accuracy, appropriateness, and beauty of the language