เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113405
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลงานวรรณกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การแปลงานวรรณกรรม และเรื่องสั้น จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความถูกต้อง ความเหมาะสมและความสละสลวยของภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Translation of literary works, short stories from English to Thai and from Thai to English, accuracy, appropriateness, and beauty of the language