เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113403
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลข่าวและสารคดี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : News and documentary translation from English to Thai and from Thai to English, accuracy and language appropriateness