เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113305
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษในการศึกษาพหุวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : รูปแบบภาษา คำศัพท์ สำนวน การพูดและการเขียนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมทางด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย เทศกาล งานหัตถกรรม งานศิลปะ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Language forms, vocabulary, expressions, speaking and writing about multicultural food, clothing, festivals, handicraft, art