เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113304
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วิธีการสื่อในบริบทเฉพาะ การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในบริบทประชาคมอาเซียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for cross-cultural communication, how to communicate in specific contexts, non-verbal language communication in ASEAN community