เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113303
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมประชานิยม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วัฒนธรรมประชานิยม ชนิดต่างๆ วัฒนธรรมประชานิยมและสังคมสมัยใหม่ วัฒนธรรมประชานิยมและคตินิยม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Various types of popular culture, popular culture and modern society, popular culture and ideology