เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113302
version : 1
ชื่อวิชา : นานาภาษาอังกฤษโลก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : บริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภาษาอังกฤษ ลักษณะทางภาษาของวิธภาษาอังกฤษในภูมิภาคต่างๆ และบทบาทของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Historical, social and cultural contexts behind the development of English, linguistic features of English varieties in various regions, and roles of English today