เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113301
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม การสื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประเด็นสำคัญในเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการใช้ภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relationship between English language and culture, verbal and non-verbal communication in English speaking countries; language and culture identity, and current issues in culture and language use