เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113208
version : 1
ชื่อวิชา : การละครภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ พัฒนาการ และองค์ประกอบของการละครภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์เนื้อหาของบทละคร และเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการละคร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, development, and elements of English drama, analysis of script; and techniques and technology used in drama