เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113207
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษในกรีกปกรณัม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ตัวละครและเหตุการณ์ที่สำคัญในกรีกปกรณัม ตัวละครและเหตุการณ์สำคัญที่เป็นที่มาของคำและสำนวนในภาษาอังกฤษ และอิทธิพลของกรีกปกรณัมที่มีต่อการใช้ภาษาและแนวคิดในวัฒนธรรมตะวันตก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Major figures and events in Greek mythology, important figures and events which root English words and expressions, and influence of Greek mythology on language use and concepts in western world