เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113206
version : 1
ชื่อวิชา : สตรีนิยมในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดสตรีนิยมในวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ และพัฒนาการของแนวคิดสตรีนิยมในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Feminism in various types of English literature, and development of feminism in English literature