เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113205
version : 1
ชื่อวิชา : งานร้อยกรองภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : องค์ประกอบหลักและประเภทของงานร้อยกรอง และการวิเคราะห์งานร้อยกรองภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Major elements and types of poetry, and analysis of English poetry