เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113108
version : 1
ชื่อวิชา : โครงสร้างภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของคำภาษาอังกฤษทางไวยากรณ์ คุณลักษณะและชนิดของวลี อนุประโยค และประโยค
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Grammatical categories of English words, characteristics and types of phrases, clauses, and sentences