เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113107
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์วาทกรรมขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวาทกรรม โครงสร้างวาทกรรมประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์ทางภาษาในวาทกรรม และวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากย์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : General knowledge of discourse, types of discourse structure, discursive strategies, and introduction to critical discourse analysis