เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113106
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์จิตวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปัจจัยในการพัฒนาภาษาและการเข้าใจภาษา การรับภาษาแรก การเรียนรู้ภาษาที่สอง และความผิดปกติทางภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Factors on language development and comprehension, first language acquisition, second language learning, and language disorder