เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113105
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์สังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสังคม อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการใช้ภาษา ลักษณะการใช้ภาษาในสังคม และประเภทของภาษาในสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Language in relation to society, impact of society on language use, aspects of language use in society, and types of language in society