เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113104
version : 1
ชื่อวิชา : อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของความหมาย ความสัมพันธ์ทางความหมายของคำและประโยค ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา วัจนกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Types of meaning, semantic relationships among words and sentences, conversational implicature, speech act