เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113010
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนเรียงความเชิงสาธก องค์ประกอบของเรียงความเชิงสาธก ประเภท การถอดความ การสรุปความ และการอ้างอิง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing argumentative essays, components of argumentative essays, types, paraphrasing, summarizing, and citing