เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113005
version : 1
ชื่อวิชา : การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการพูดในที่ชุมชน การวางแผนและเตรียมตัว การโน้มน้าว การพูดแบบบรรยายและพรรณนา การพูดในพิธีการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of public speaking, planning and preparation, persuasion, prescriptive and descriptive speaking, formal speaking in ceremonies