เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112402
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ การแปลระดับคำ วลี ประโยค ย่อหน้า การแปลงานเขียนร้อยแก้วจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลแบบตีความ ลักษณะและปัญหาของการแปล การแก้ไขข้อผิด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Differences between Thai and English. translation of words, phrases, sentences, paragraphs, translation of selected prose from newspapers, magazines, and other publication sources from Thai to English,text interpretation, translation problems and solutions, and fixing translation mistakes