เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112204
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีวรรณคดี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีวรรณคดีต่างๆ ทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดี ทฤษฎีวรรณคดีและศาสตร์อื่นๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Various literary theories, literary theories and literature, literary theories and other disciplines