เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112203
version : 1
ชื่อวิชา : งานร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ่านเรื่องสั้นและนิยายภาษาอังกฤษ และการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วที่เป็นภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading English short stories and novels, and reading and analyzing English prose