เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112202
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมภาษาอังกฤษกับโลกปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วรรณกรรมภาษาอังกฤษที่สะท้อนสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความเชื่อ ภาษา ศิลปะ สื่อ และการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : English literature reflecting social, economic, and political condition, belief, language, art, media, and lifestyle in contemporary world