เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112103
version : 1
ชื่อวิชา : วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างคำ กระบวนการสร้างคำ ประเภทของคำทางไวยากรณ์ ประเภทและโครงสร้างของวลี ส่วนประกอบหลักและส่วนขยายในประโยค การรวมประโยค และการวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Word structure, word formation processes, grammatical categories of words, phrase categories and structure, core parts and modifiers in sentences, sentence combination, and analyzing English sentences