เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112007
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านเร็ว การจับใจความหลัก การย่อเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา การอ่านเชิงวิพากษ์ คำศัพท์เชิงวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading academic texts, reading strategies, fluency reading, reading for main ideas, summarizing content, synthesizing content, critical reading, academic vocabulary