เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112004
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและจดบันทึกภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ฝึกการฟังเพื่อใจความหลักและรายละเอียดเฉพาะ จดบันทึก สรุปบันทึก นำเสนองานและเข้าร่วม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practice listening for main idea and specific detail, taking notes, summarizing notes, giving and participating in presentations