เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS112003
version : 1
ชื่อวิชา : การอภิปรายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การวางแผน การโต้แย้ง การวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนความเห็น การถก การเห็นด้วย การไม่เห็นด้วย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discussion on current issues, planning, debating, critiquing, giving opinions, supporting opinions, discussing, agreeing, disagreeing