เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111201
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมภาษาอังกฤษขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยามของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ นวนิยาย เรื่องสั้น เรียงความ บทละครและงานร้อยกรอง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions of English literature, novels, short stories, essays, dramas, and poetry