เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111102
version : 1
ชื่อวิชา : สัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เสียงในภาษาพูด สรีรสัทศาสตร์ สัทอักษรลำหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษ สัทสัมพันธลักษณ์ ฝึกการฟังและการออกเสียง และการวิเคราะห์ระบบเสียง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Speech sounds, articulatory phonetics, phonetic alphabets for English pronunciation, prosodic features, ear training and performance, and phonological analysis