เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีและขอบเขตของภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษขั้นแนะนำ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ อรรถศาสตร์ และความสัมพันธ์ของภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to theories and scope of English linguistics, phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and relationships between linguistics and other disciplines