เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111008
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าและเรียงความ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนย่อหน้าและเรียงความ องค์ประกอบของย่อหน้าและเรียงความภาษาอังกฤษ ประเภทของเรียงความ กระบวนการเขียน กลไกการเขียน โครงสร้างประโยค และประเภทของข้อผิดพลาด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing paragraphs and essays, components of English paragraph and essay, types of essays, writing process, writing mechanics, sentence structure, and types of errors